Մայրենի

  Մեկ անգամ ևս կրկնեք հայերենի գրությամբ և արտասանությամբ տարբերվող բառերը և կատարեք այս առաջադրանքները:

Վարժություն 1։ Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով բ, պ կամ փ։ Գաբրիել, դարպաս, դարբին, շամփուր, երբ, իբրև, խաբել, Հակոբ, համբերել, համբույր, փրփուր, հարբել, նուրբ, շաբաթ, որբ, Սերոբ,  սուրբ, սրբել,  ուրբաթ, Քերոբ,  աղբանոց, ցայտաղբյուր, եղբայր, ողբ։
Վարժություն 2։ Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով գ, կ կամ ք։
Անգամ, ավագ, կողպեկ,  երգ, զուգել, թագավոր, թարգմանել, կարագ, կարգ, հագնել, հանքափոր, հոգնել, հոգի, հոգնակի, ձագ,  ճրագ, մարագ, մարգարե, մարգարիտ, փեղկ,  նորոգել, շոգ, պատարագ, պարգև, սուգ, արտասուք, փակցնել, թաքցնել, ուրագ, օգնել, վարուցանք,  օգուտ։
Վարժություն 3։ Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով դ, տ կամ թ։
Աղոթք, արդար, արդեն, արդյոք, արդյունք,  արդուկ, բարդ, բերդ, բուրդ, դադար, երդում, զարթ,  զվարթ,  լյարդ, խնդիր,  թուղթ, կարդալ, կենդանի, մարդ,  Նվարդ, որդ (ճիճու), որթ (խաղողի վազ),  վարդ, Վարդան,  օդ, օրիորդ, գնորդ, ժողովուրդ,  ընդամենը, ընդհակառակը, փարթամ, ընդհանուր, ընդունակ, ընդունել։
Վարժություն 4։ Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով ձ, ծ կամ ց։ Արձակուրդ, ասացվածք, ընդարձակ,  գլուխկոնծի, համարձակ, բարձ, բարձել, թխվածք, բարձր,  դաղձ, դեղձ, դեղձանիկ, հանդիպակաց, դերձակ, ձվածեղ, հանդերձ, հինավուրց, հարձակվել, Համբարձում,   վարձ, ուրձ, փորձ, օձ։
Վարժություն 5։ Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով ջ, ճ կամ չ։

Աղջիկ, ամբողջ, թարթիչ, աջ,  առաջ, խոճկոր, առաջին, առաջնորդ, թռչել, թրջել, իջնել,  մեջ, մինչև, մեջք, ողջ,  ողջույն, մահճակալ, առողջ, ոճիլ, կաչաղակ, վերջ։

Վարժություն 6։ Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով ղ կամ խ։
Աղբյուր, աղջիկ, աղտ (կեղտ), ախտ (հիվանդություն), հախճապակի, աղքատ, տախտակ, դաղձ, կմախք, դեղձ, դեղձանիկ, եղբայր, թուղթ, կեղտ, հաղթել,  ճեղք,  մաղթել, մեղք, շղթա, թուխպ,  ողջ, ողկույզ, ցողաթաթախ, պղտոր, ուխտ (սապատավոր կենդանի),փեղկ, քաղցր, փախչել, սեղմել։

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s