Մայրենի

 

Նախադասությունը կազմված է բառերից, իսկ բառերը՝ հնչյուններից: Հնչյունները արտասանվում և լսվում են. Նրանք բառեր կազմող անբաժանելի ձայներ են:
Հետևյալ հնչյուններից բառեր կազմեցեք:
Ձ, ն, յ, ու / ր, գ, ի, ք/ ր, տ, ու, ց/ մ, ր, յ, ա/ ու, ր, յ, ք/ ա, լ, ր / դ, ա, մ, ր/ ր, ու, ջ/ գ, կ, ի, ծ:
Օրինակ՝ ձ, ն, յ, ու- ձյուն
Ձ, ն, յ, ու- ձույն
ր, գ, ի, ք- գիրք
ր, տ, ու, ց- ցուրտ
մ, ր, յ, ա- մայր
ու, ր, յ, ք- քույր
ա, լ, ր-լար
ր, ու, ջ-ջուր
դ, ա, մ, ր- մարդ, դրամ
գ, կ, ի, ծ- գծիկ

Հետևյալ հնչյուններից տարբեր դասավորություններով կազմեք տարբեր բառեր (կարելի է նաև մեկ հնչյունը երկու անգամ գործածել):
Մ, ա, դ, ր/ ա, կ, խ/ ն, շ, ու/ հ, մ, ա/ ա, ս, թ/ ռ, տ, ա:
Օրինակ՝ ռ, տ, ա- տառ, առատ
Մ, ա, դ, ր- դրամ, մարդ
ա, կ, խ- խակ, ախկ
ն, շ, ու-նուշ, շուն
հ, մ, ա- մահ, համ
ա, ս, թ-թաս
ռ, տ, ա- տառ, առատ
3.Կազմի՛ր նոր բառեր` բառամիջում ավելացնելով մեկ հնչյուն:
Կակաչ, կաթ, խիտ, ծոծրակ, վարկ, հաց, կակաչ, ծածկ:
Կակաչ-կարկաչ
կաթ- կարթ
խիտ- խիստ
ծոծրակ-ծոծորակ
վարկ-վարակ
հաց-հարց
ծոծակ-ծոծրակ
4.Տրված բառերի մեջ նոր հնչյուն ավելացնելով կազմի՛ր նորբառեր` արագ, այլ, կլոր, ախտ, թոռ, շատ, շուն, արոտ, նուշ, ուր, լուր, ուլիկ, ծուխ, իրան, աղ:
արագ-կարագ, վարագ
այլ-սայլ
կլոր-տկլոր
ախտ-բախտ, վախտ
թոռ-աթոռ
շատ-փշատ
շուն- աշուն
նուշ-անուշ
ուր-լուր
ուլիկ-
աղ-վաղ
իրան-ծիրան
ծուխ-ածուխ
Շուշանիկ բառի հնչյուններով կազմի՛ր նոր բառեր:
Ուշ, նուշ, ակ, աշուն, շուն, շուշան, շնիկ
6.Սուր բառի առաջին հնչյունը փոխելով` ստացի՛ր ն
առեր:
Օրինակ` հուր, մուր…
Սուր-քուր, թուր, տուր,մուր, հուր, լուր

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s